REŠENјE O RASPODELI SREDSTAVA PO RASPISANOM JAVNOM KONKURSU ZA SUFINANSIRANјE PROJEKATA SREDSTVIMA IZ BUDžETA GRADA NOVOG SADA U CILjU OSTVARIVANјA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANјA U 2017. GODINI