REŠENјE O OBRAZOVANјU I IMENOVANјU ČLANOVA KOMISIJE ZA SPROVOĐENјE POSTUPKA JAVNOG KONKURSA ZA SUFINANSIRANјE PROJEKATA SREDSTVIMA IZ BUDžETA GRADA NOVOG SADA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANјA