Čitaj mi

PODNOŠENјE ZAHTEVA ZA IZDAVANјE PARKING KARTE ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM OD SADA I NA NA PORTALU E-UPRAVE

Na Portalu eUprave https://euprava.gov.rs/usluge/7075 od 28. decembra 2021. godine dostupna je nova usluga koja omogućava elektronsko podnošenje zahteva za dobijanje parking karte za vozila osoba sa invaliditetom.

Usluga je osmišlјena tako da po prijemu elektronskog zahteva ovlašćeno službeno lice u Gradskoj upravi za socijalnu i dečiju zaštitu, putem sistema eZUP-a, po službenoj dužnosti proverava sve činjenice neophodne za odlučivanje, a parking karta za 2022. godinu će se izdavati ukoliko su ispunjeni uslovi propisani aktom jedinice lokalne samouprave.

U skladu sa članom 13. Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Grada Novog Sada Sada ("Službeni list Grada Novog Sada", br. 4/10, 5/10 - ispr., 19/10 - ispr., 50/10, 44/11, 38/12, 7/13 - ispr., 28/14, 11/15, 74/16, 21/17, 61/17, 42/18, 59/18, 61/19, 9/21 i 24/21), parking-mesta za osobe sa invaliditetom mogu da koriste lica kojima su oštećeni ekstremiteti bitni za upravlјanje vozilom najmanje 70%, lica obolela od distrofije, paraplegije, kvadriplegije, cerebralne paralize i multiple skleroze, lica koja imaju oštećenje vida najmanje 90%, ratni i mirnodopski vojni invalidi, civilni invalidi rata od I do IV grupe invalidnosti i lica na dijalizi.

Na osnovu rešenja Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu o ispunjenosti uslova, podnosiocima zahteva koji imaju prijavlјeno prebivalište na teritoriji Grada Novog Sada Javno komunalno preduzeće „Parking servis“ Novi Sad izdaće nalepnicu za označavanje jednog vozila osobe sa invaliditetom, odnosno člana zajedničkog domaćinstva i zajedno sa primerkom rešenja Gradske uprave, dostaviti je podnosiocu na kućnu adresu.

Rok važenja parking kartica za osobe sa invaliditetom produžen je do 15. aprila 2022. godine.

Novi Sad, 31. decembar 2021. godine