OŽIVLjAVANjE OBALE DUNAVA

S cilјem da unapredi turističku ponudu Novog Sada, Grad je, preko Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, a u saradnji sa USAID-ovim programom MEGA, pokrenuo projekat Oživlјavanje obale Dunava. Za realizaciju projekta 'Oživlјavanje obale Dunava' Grad Novi Sad je obezbedio donaciju USAID-a u iznosu od 90.000 američkih dolara.

Projekat podrazumeva postavlјanje tabli za obeležavanje objekata od kulturno istorijskog značaja, postavlјanje info panoa, turističke signalizacije i staklenih totema za prostorno obeležavanje kulturno istorijskih celina, kao što su staro jezgro grada i Petrovaradinska tvrđava, kao i izgradnju Informativnog centra i suvenirnice (sa bankomatom) na obali Dunava. Projekat je realizovan na osnovu elaborata izrađenih od strane nadležnih institucija JP “Zavod za igradnju Grada” i Zavoda za zaštitu spomenika kulture i prikuplјenih saglasnosti.