Čitaj mi

OSTVARIVANЈE PRAVA NA NOVČANA SREDSTVA ZA IZGRADNЈU I UČEŠĆE U KUPOVINI STANA PO OSNOVU ROĐENЈA DETETA

Vlada Republike Srbije usvojila je 2. marta 2023. godine, na predlog Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, novu uredbu o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta, kojom će ovaj proces biti znatno olakšan i ubrzan.

Predviđeno je, pored ostalog, da lokalne samouprave najkasnije do 30 dana od prijema zahteva dostave dokumentaciju Komisiji na odlučivanje, a da Komisija odlučuje po primljenim zahtevima najkasnije u roku od 30 dana od prijema urednog zahteva i dokumentacije. Omogućena je i kupovina stanova u izgradnji koji su predbeleženi u katastar nepokretnosti bez tereta, što je u dosadašnjim procesima otežavalo dobijanje subvencija.

Utvrđeno je i ponavljanje postupka odlučivanja u predmetima koji su do sada pravnosnažno okončani odbijanjem zahteva zbog prerano zaključenog kupoprodajnog ugovora ili ugovora koji je zaključen neposredno po zaključenju predugovora, a u kojima su postojali svi ostali uslovi za sticanje prava na subvenciju. U tom slučaju, zahtev se može podneti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Pravo na novčana sredstva može se ostvariti za izgradnju kuće ili stana na osnovu tehničkog opisa sa popisom radova i predmerom i predračunom radova koji je ostvaren od strane odgovornog proektanta, a za kupovinu kuće ili stana prema vrednosti kupoprodajne cene utvrđene predugovorom o prodaji nepokretnosti, odnosno ugovorom o prodaji nepokretnosti.

Takođe, pravo na novčana sredstva može se ostvariti za učešće u kupovini kuće ili stana putem stambenog kredita - prema vrednosti procenjene nepokretnosti na osnovu koje se odobrava kredit, odnosno kupoprodajne cene utvrđene predugovorom o prodaji nepokretnosti, odnosno ugovorom o prodaji nepokretnosti.

Pomenutu Uredbu i obrasce zahteva za ostvarivanje prava moguće je preuzeti na sajtu Grada Novog Sada - link: http://www.novisad.rs/uredba-o-blizhim-uslovima-i-nachinu-ostvarivanja-p... Takođe, spisak potrebne dokumentacije kao i sve ostale informacije zainteresovani mogu dobiti u Upravi za dodatak na decu, Sremska ulica br. 9, prvi sprat, ili telefonom na brojeve 021/451-649, 452-519, 451-109 lokal 106.

Novi Sad, 6. mart 2023. godine