Čitaj mi

OBUSTAVLjEN RAD SA STRANKAMA NA ŠALTERIMA GRADSKE UPRAVE ZA OPŠTE POSLOVE

U skladu sa  Zaklјučkom Vlade Republike Srbije 05 BR 53-2561/2020 o obustavlјanju rada sa strankama putem neposrednog kontakta u svim organima državne uprave, Autonomne pokrajine Vojvodine i jedinica lokalne samouprave, posebnim organizacijama, ustanovama, javnim preduzećima i drugim organizacijama kojima je osnivač ili većinski vlasnik Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl. glasnik RS“, br.35/2020 i 37/2020), zbog novonastale situacije i preduzimanja mera u borbi protiv širenja virusa COVID-19, Gradska uprava za opšte poslove  izdaje obaveštenje da se obustavlјa rad sa strankama putem neposrednog kontakta (šalter i sl.) i to:
1. Pisarnica-Trg slobode br. 1 Novi Sad  (Gradska kuća)
2. Prijemna kancelarija-Ulica Stevana Branovačkog br. 3 Novi Sad, Gradska uprava za građevinsko zemlјište i investicije
3. Prijemna kancelarija Školska ulica br. 3 Novi Sad, Gradska uprava za urbanizam i građevinske poslove
4. Prijemna kancelarija-Ulica Narodnog Fronta br. 53 Novi Sad, Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove

Nastavak obavlјanja poslova koji su se obavlјali u neposrednom kontaktu sa strankama, obezbediće se putem pisane ili elektronske pošte ili telefonskim putem.
Podnesci građana u pisanom obliku će se preuzimati u rad i kada nisu podneti na propisanim obrascima.
Obustava rada sa strankama putem neposrednog kontakta se sprovodi do dana PRESTANKA VANREDNOG STANјA.
Komunikacija sa Gradskom upravom za opšte poslove može se ostvariti i sve potrebne informacije iz delokruga rada ove uprave dobiti putem sledećih brojeva telefona i putem e-mail adresa i to:
Kontakt telefon: 021/6624000,  mejl: mirjana.tarakcija@uprava.novisad.rs
PISARNICA Trg slobode br. 1 Novi Sad,                                                               
telefon: 021/480-7733, mejl: marijana.nenin@uprava.novisad.rs

Sektor za poslove upravlјanja lјudskim resursima                                                                             kontakt telefon: 021/488-2934, mejl: dragoslava.kokotovic@uprava.novisad.rs                                             kontakt telefon: 021/488-2953, mejl: evica.kiric@uprava.novisad.rs 
Sektor za lična stanja građana                                                                                                                 kontakt telefon: 021/528-430, mejl: jovana.belic@uprava.novisad.rs
kontak telefon: 021/662-2767  lokal: 12,13-prijava rođenja
kontakt telefon: 021/662-2767 lokal: 18,15-prijava venčanja
kontakt telefon: 021/662-2767 lokal: 19-prijava smrti
Sektor za poslove mesnih zajednica i mesnih kancelarija                                                           kontakt telefon: 021/488-2852, mejl: gordana.maksimovic@uprava.novisad.rs                                      kontakt telefon: 021/488-2932, mejl: zoran.ivkovic@uprava.novisad.rs
Sektor za finansijske poslove                                                                                                                                 kontakt telefon: 021/4871-779, mejl: marija.vidanovic@uprava.novisad.rs
Komunikacija sa Gradskom upravom za građevinsko zemlјište i investicije, Gradskom upravom za urbanizam i građevinske poslove i Gradskom upravom za imovinu i imovinsko- pravne poslove, može se ostvariti i sve potrebne informacije iz delokruga rada ovih uprava dobiti putem sledećih brojeva telefona i putem e-mail adresa i to:
Prijemna kancelarija-Ulica Stevana Branovačkog br. 3, Novi Sad
Kontakt telefon: 021/488-9118
Prijemna kancelarija- Školska ulica br. 3, Novi Sad
Kontakt telefon: 021/422-644  lokal:279
Prijemna kancelarija-Ulica Narodnog Fronta 53, Novi Sad
Kontakt telefon: 021/636-7677

GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE POSLOVE
Novi Sad, 20. mart 2020. godine