KULTURNI CENTAR „KISAČ“

www.kckisac.rs

Ustanova za kulturu i obrazovanje Kulturni centar "Kisač"
Slovačka 22, 21211 Kisač

tel. 021/827-642
adresa sajta: www.kckisac.rs
e-mail: kis.kysac@gmail.com
matični broj: 08171297
PIB  101635695
JBK 08691

Ustanova za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Kisač“, Kisač je ustanova kulture čiji je osnivač Grad Novi Sad. Kulturni centar "Kisač" osnovan je 24. decembra 1987. godine.

U okviru KC „Kisač“ aktivne su sledeće sekcije:
FOLKLORNA, koja okuplјa amatere u sledećim folklornim grupama:
• dečji folklorni ansambli: „Kročik“ i „Slniečko“ – umetnički rukovodioci Lidija Francisti i Nađa Vrška
• dečiji folklorni ansambl „Vienok“ – umetnički rukovodilac Vladimir Medveđ
• izvođački, folklorni ansambl „Vreteno“ – umetnički rukovodilac Vladimir Medveđ
• četiri pevačke grupe: dečja, devojačka, ženska i muška - umetnički rukovodilac Miloslav Kardelis
• solo pevači
POZORIŠNA, okuplјa amatere u tri pozorišne scene:
• lutkarska,
• dečja i
• dramska - umetnički rukovodilac Jan Privizer i Milina Hrćan
MUZIČKA RADIONICA
• škola gitare – profesor Marko Srđević
Ove sekcije okuplјaju oko 300 amatera, raznih uzrasta (od predškolaca do penzionera).

U KC-u je četvoro zaposlenih:
• direktor
• sekretar
• organizator
• radnik na održavanju higijene

Najznačajnije manifestacije koje KC „Kisač“ organizuje su:
• DEČJI FOLKLORNI FESTIVAL „ZLATA BRANA“ – festival folklornog i muzičkog stvaralaštva dece slovačke nacionalne manjine koja živi u Vojvodini, čiji je cilј druženje dece posredstvom pesme i igre, razmena iskustava stručnjaka i pedagoga, podsticanje sakuplјačke delatnosti, zajednička analiza i ocena fetsivala, kao i stručno usmeravanje početnika putem seminara i predavanja. Festival okuplјa oko 1.300 dece (od predškolske ustanove do 15 godina) iz cele Vojvodine i gostujuće ansamble iz Slovačke i Hrvatske.
• FESTIVAL SLOVAČKE NARODNE NOŠNјE U VOJVODINI –  festival ima za cilј da doprinese očuvanju 270-godišnje duge tradicije i istorije Slovaka u Vojvodini na jedan sasvim originalan način. Nošnja je kod Slovaka uvek bila nosilac - simbol tradicije, određivala je socio-ekonomski status, bračni status, starost i pol za svaki slovačko mesto ili kraj vezivala se i specifična nošnja. Ta specifičnost ogledala se u korišćenja određenih krojeva, tkanina, ornamenata, u bogastvu kolorita, kao i u propratnim ukrasnim detalјima i nakitu.
• FESTIVAL „ZUZANA KARDELIS“ – festival amaterskih pozorišnih ansambala sa inscenacijama, koje se bave položajem i značajem žene u društvu.  Pobednik Festivala Zuzane Kardelis stiče pravo učešća na festivalu „Anički Jurkovičovej“ u Slovačkoj Republici u Novom Mestu nad Vahom ravnopravno sa svim predstavama iz Slovačke Republike. Fesival „Zuzana Kardelis“ je veoma važan za slovačku nacionalnu manjinu jer ima kulturnu, umetničku i obrazovnu misiju, ali i omogućava stalan kontakt sa kulturom matične zemlјe.
• „KISAČSKI SPEVNIK“ – takmičenje pevača u izvornim slovačkim pesmama
• NOVOGODIŠNJA ESTRADA – prezentacija godišnje aktivnosti svih sekcija KC „Kisač“

KC Kisač organizuje kulturno-umetničke programe, pozorišne predstave, književne večeri, estradne manifestacije, izložbe akademskih i naivnih slikara.

Cilј aktivnosti ove ustanove je prevashodno očuvanje jezika, tradicije i običaja Slovaka u Kisaču – Vojvodini, ali i saradnja, razmena iskustava u oblasti kulture sa svim ustanovama kulture, ansamblima kako u Srbiji tako u inostranstvu.