JAVNO-KOMUNALNO PREDUZEĆE "PUT" NOVI SAD

www.jkpput.rs

Preduzeće je osnovao, 3. januara 1949. godine, Gradski narodni odbor u Novom Sadu, sa ciljem da ono gradi, popravlja i održava gradske ulice, puteve i trotoare, te da grad Novi Sad snabdeva kamenim materijalom potrebnim za ove radove. Prilikom osnivanja preduzeća mašine i oprema koje su mu dodeljene bile su u proseku stare 50 godina i veoma dotrajale. Na osnovu te i druge arhivske građe pouzdano se zna da je preduzeće iste namene, a čiji je sledbenik JKP “Put” postojalo i decenijama pre toga. Način rada preduzeća se potpuno izmenio u toku poslednjih pola veka. Prosto je nezamislivo da su se nakada putevi gradili pomoću drvenih valjaka, drljača, koje su vukli konji, a da se asfalt kuvao u velikim loncima na samom gradilištu. 

Kontinuiranom pedesetogodišnjom prisutnošću u životu grada preduzeću se menjao status, ono se prilagođavalo aktuelnim društvenim i političkim potrebama, ali je uvek imalo za cilj što efikasnije zadovoljene potreba građana. Sa razvojem tehnike i ubrzanom izgradnjom grada posle II svetskog rata, došlo je do značajnih promena u građevinarstvu u celoj zemlji pa i u našoj firmi. 70-tih godina, sa najsavršenijim mašinama, tog vremena "PUT" je gradio novosadske bulevare, koji su postali njegovo obeležje.

Od 1989. godine Komunalna radna organizacija za puteve “Put” organizovana je kao javno preduzeće i posluje kao jedno od gradskih preduzeća koje obavlja delatnost od opšteg interesa za funkcije grada.

Delatnost:
Izgradnja i održavanje puteva, ulica i drugih saobraćajnica, biciklističkih i pešačkih staza, održavanje specifičnih objekata niskogradnje: mostova, tunela, vijadukta, mostova za izdignute puteve, bojenje objekata niskogradnje uključujući i bojenje oznaka na putevima i prostorima za parkiranje postavljanje instalacija za signalne sisteme na putevima i lukama, proizvodnja i prodaja bitumenskih obloga za puteve, uklanjanje snega i leda na putevima, uključujući i posipanje soli i peska, projektovanje građevinskih i drugih objekata, inženjering, ostale arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehnički saveti, druge prateće delatnosti vezane za rad puteva, mostova, parkirališta ili garaže.

Vršenje javnih ovlašćenja: davanje saglasnosti za priključenje prilaznog puta na javni put, vođenje evidencije o stanju javnih puteva i tehničkih podataka katastra za puteve, davanje saglasnosti za postavljanje vodova i instalacije u zaštitnom pojasu puteva; davanje saglasnosti za postavljanje vodova i instalacije u trupu puta ili zemljišnog pojasa; izdavanje odobrenja za postavljanje reklamnih tabli, oglasa, oznaka kojima se obeležavaju nepokretna kulturna dobra, turistički objekti i drugi objekti u pojasu pored javnog puta, održavanje horizontalne signalizacije, održavanje rešetki slivnika, tehničko regulisanje, postavljanje i održavanje saobraćajne instalacije za vreme izvođenja radova na javnim saobraćajnim površinama, 

Radovi na pojačanom održavanju puteva i ulica koje podrazumeva naročito: obnavljanje, zamena i pojačanje dotrajalih kolovoza, ispravka krivina, ublažavanje nagiba, saniranje klizišta, popravka i pojačanje mostova i drugih objekata; proširenje bankina, kolovoza i trupa puta na kraćim delovima puta, zaštita većih mostova od korozije i drugi radovi kojima se čuva, odnosno, dovodi put u prvobitno projektovano stanje. 

Preduzeće poseduje savremene kapacitete za proizvodnju asfalta, najsavremeniju mehanizaciju i veliki vozni park koji omogućava kvalitetno i blagovremeno izvođenje radova, akreditovanu laboratoriju koja obezbeđuje kvalitet usluga u svim fazama rada, od uzimanja uzorka do izdavanja konačnog izveštaja o rezultatima ispitivanja.

Jedno smo od retkih preduzeća u kome je okončan proces akreditacija laboratorija i uvođenja sistema u skladu sa zahtevima standarda:

  • ISO / IEC 17025
  • ISO 9001:2001
  • ISO 14001:2004
  • OHSAS 18001

Preduzeće je za svojih šest decenija izvelo najveće objekte u oblasti saobraćajne infrastrukture na teritoriji Grada. 

KONTAKT TELEFONI

Centrala preduzeća Rumenačka 150a +381-21-512-302
Centrala preduzeća Rumenačka 150a +381-21-512-301
Centrala preduzeća Rumenačka 110a +381-21-2155-600
Centrala preduzeća Rumenačka 110a +381-21-2155-601
 

Sekretarica preduzeća +381-21-6319-203
Pomoćnik direktora za tehničke poslove +381-21-6313-741
Sekretarica pomoćnika direktora za tehničke poslove +381-21-6313-599

E-mail: office@jkpput.rs
web: www.jkpput.rs