JAVNI POZIV ZA DAVANjE KONCESIJE ZA PROJEKTOVANjE, IZGRADNjU, UPRAVLjANjE I ODRŽAVANjE JAVNIH GARAŽA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA (ŠIFRA: JP-K-2/2019-G)