JAVNA NABAVKA USLUGA – USLUGE ČIŠĆENјA (ŠIFRA:OP-8/2019)