JAVNA NABAVKA USLUGA - USLUGA POSREDOVANјA U OBEZBEĐENјU AVIO KARATA I DRUGIH PUTNIH KARATA I HOTELSKOG SMEŠTAJA ZA SLUŽBENA PUTOVANјA ( BROJ: 2/2019-GV)