JAVNA NABAVKA USLUGA - USLUGA ISPITIVANјA MIŠLjENјA PRIVREDNOG SEKTORA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA, JN BR.6/2018-G