JAVNA NABAVKA USLUGA - USLUGA ISPITIVANјA MIŠLjENјA PRIVREDNOG SEKTORA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA JN BR.7/2019-G