JAVNA NABAVKA RADOVA - RADOVI NA TEKUĆIM POPRAVKAMA I ODRŽAVANјU STANOVA IZ STAMBENOG FONDA GRADA NOVOG SADA, ŠIFRA: OP-27/2019