Čitaj mi

Izrada godišnjih karata

JGSP „Novi Sad“ obaveštava korisnike usluga prevoza da 24. februara 2016. godine počinje prijem zahteva za izradu godišnjih karata za prevoz u gradskom i prigradskom saobraćaju. Cena godišnje karte je 1.650 dinara (plus izrada 375 dinara).

Na osnovu Zaklјučka Gradskog veća, godišnje karte mogu da izrade sledeće kategorije korisnika usluga prevoza:
1. slepa i slabovida lica; osobe obolele od paraplegije, distrofije i srodnih obolenja, cerebralne i dečije paralize, multiple skleroze i reumatoidnog artritisa, kao i pratioci osoba sa invaliditetom koje, u skladu sa aktom izabranog lekara, imaju pravo na pratioca;
2. deca sa smetnjama u razvoju koja pohađaju osnovnu i srednju školu ili dnevni boravak, i omladina sa invaliditetom koja pohađa dnevni boravak na teritoriji Grada Novog Sada, kao i pratioci za ličnu pomoć deteta angažovani na osnovu rešenja Centra za socijalni rad Grada Novog Sada, ili na osnovu akta izabranog lekara ukoliko je pratilac roditelј ili član porodičnog domaćinstva;
3. osobe na dijalizi i sa transplatiranim organima koje koriste tuđu negu i pomoć;
4.  ratni, vojni invalidi i civilni invalidi rata,  korisnici porodične invalidnine, kao i članovi porodica poginulih u oružanim sukobima posle 17. avgusta 1990. godine
5. izbegla, prognana i raselјena lica kojima je zbog teške bolesti potrebna češća kontrola lekara po kriterijumima gradskog organa  nadležnog za zdravstvo i socijalnu zaštitu;
6. građani grada Novog Sada koji su stariji od 65 godina koji imaju prebivalište, odnosno boravište, na teritoriji Grada Novog Sada;
7. dobrovolјni davaoci krvi koji su dali krv preko 50 puta – žene, odnosno 100 puta-muškarci;
8. deca iz porodice sa troje i više dece, koja imaju prebivalište i raselјena lica koja imaju boravište na teritoriji Grada Novog Sada na istoj adresi, do kraja redovnog školovanja, a najduže do 26 godine života;
9.  studentima sa invaliditetom na predlog Novosadskog udruženja studenata sa invaliditetom;
10.  osobama obolelim od hemofilije, cistične fibroze i drugih retkih bolesti.                                                                                             
Pratiocima osoba iz tačke 1. i 2. godišnja karta važi i kada se te osobe ne nalaze u vozilu.

USLOVI ZA IZRADU KARATA:
I  Za građane Novog Sada koji su stariji od 65 godina:
Građani stariji od 65 godina dužni su da zahtev podnesu lično i da  prilože  fotografiju formata kao za ličnu kartu i ne stariju od šest meseci, te da daju ličnu kartu na uvid.
Građani stariji od 65 godina moći će da izrade svoje karte na svim prodajnim mestima JGSP „Novi Sad“:
* Šafarikova ulica: 6 do 20 časova
* Železnička stanica: 6 do 20 časova
* Futoška pijaca 1: od 6 do 20 časova
* Futoška pijaca 2 (ispred Intesa banke ): od 6 do 13 časova
* Novo naselјe: od 06 do 20 časova
* Preko puta Limanske pijace: od 6 do 20 časova
Po završetku prodajnog perioda u martu, građani stariji od 65 godina svoje zahteve moći će da predaju isklјučivo na šalteru 12 na MAS.
Gotove karte moći će da se preuzmu 3 dana nakon predaje zahteva, na istom mestu na kome je zahtev predat. 

II Za decu iz porodica sa troje i više dece
- Osobama iz tačke  8.  godišnje karte se izdaju tokom cele školske godine na osnovu spiskova dece, dostavlјenih od strane  Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu Grada Novog Sada, Žarka Zrenjanina 2 (kontakt telefon 021/4882-836), kojoj se korisnici usluga prevoza trebaju obratiti pre podnošenja dokumentacije JGSP „Novi Sad“.
Na osnovu primlјenih zahteva Gradska uprava formira spisak korisnika i dostavlјa ga JGSP „Novi Sad“, nakon čega putnik na šalteru 12 na Međumesnoj autobuskoj stanici predaje:
• original zahteva za izdavanje pretplatne karte za đake i studente,
• dve fotografije (dimenzija kao za ličnu kartu 30h25mm ),
• novac za izradu karte
• ličnu kartu ili zdravstvenu legitimaciju (na uvid).
Gotove pokazne karte se preuzimaju na šalteru 12, radnim danima od 7.00 do 14.45 časova.

III Za ostale kategorije korisnika
Zahtevi za izradu godišnjih karata primaju se na šalterima blagajne na Međumesnoj autobuskoj stanici.
- Za osobe iz tačaka 1. do  5. godišnje karte se izrađuju na osnovu spiskova institucija, organizacija i udruženja kojima navedene kategorije građana pripadaju.
- Osobama iz tačke 7. karte se izdaju na osnovu spiskova institucija kojima  pripadaju, odnosno na osnovu Uverenja Zavoda za transfuziju krvi o broju dobrovolјnih davanja krvi za datog korisnika.
- Osobama iz tačke 9. i 10. godišnje karte se izdaju na osnovu spiskova institucija, organizacija i udruženja kojima navedene kategorije korisnika pripadaju, ili na osnovu zdravstvene dokumentacije i potvrde od nadležne zdravstvene ustanove, ne starije od 6 meseci (original na uvid).