INTERNI КONКURS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MESTA U GRADSКOJ UPRAVI ZA OPŠTE POSLOVE