„Inovativan pristup pružanju javnih usluga kroz računarstvo u oblaku“ (“Cloud Approach for Innovation in Public Services” – CLIPS)

Grad Novi Sad je jedan od 12 partnerskih organizacija iz pet evropskih zemalјa (Velika Britanija, Italija, Nemačka, Srbija i Španija), kojima je u okviru Programa CIP Evropske Unije odobreno finansiranje projekta CLIPS - „Inovativan pristup pružanju javnih usluga kroz računarstvo u oblaku“ / „Cloud Approach For Innovation In Public Services“. 

Projektom je predviđeno da se urade pilot projekti u svakoj zemlјi učesnici, tj. da se razvije novi pristup pružanju javnih usluga primenom računarstva u oblaku (cloud computing-a) nove tehnologije koja omogućava korisnicima pristup informacijama putem interneta nezavisno od lokacije. Glavna ideja CLIPS-a je da razvije metodologiju i alat koji će u budućnosti omogućiti civilnim korisnicima i drugim zaiteresovanim stranama, da učestvuju u razvoju novih „cloud” javnih usluga.

Kroz sprovođenje pet pilot projekata u pet gradova: Bremerhaven (DE), Lecce (IT), Novi Sad (RS), Santander (ES) i Stockport (UK), projekat je nastojao da pokaže kako se usluge zasnovane na računarstvu u oblaku mogu koristiti za dobrobit građana, a u cilјu lakšeg percipiranja, korišćen je izmišlјeni scenario porodice koja se seli iz jedne u drugu državu članicu uz tipične složenosti koje bi se podrazumevale u takvom slučaju. Uzimajući u obzir administrativne zahteve kao što je prijavlјivanje za komunalije, školovanje, lokalne poreze, socijalnu zaštitu i dr, a sve kroz upotrebu korišćenja infrastrukture koja je zasnovana na oblaku, primarni cilј CLIPS-a je da pokaže kako može računarstvo u oblaku da pobolјša efikasnost i pružanje javnih usluga.

Projekat finansira Evropska unija, a vrednost donacije za Grad Novi Sad iznosi 38.700 EUR  i 36.200 EUR za JKP „Informatika“, a trajanje projekta je 30 meseci.

Dodatne informacije o projektu možete naći na https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/clips-project-cloud-public-services