Čitaj mi

INFORMACIJA O ISPLATI NOVČANE POMOĆI DECI SA SMETNјAMA U RAZVOJU I KORISNICIMA SOCIJALNE NOVČANE POMOĆI

Gradsko veće Grada Novog Sada donelo je rešenje kojim je, u cilјu pobolјšanja materijalnog položaja, dodelјena novčana pomoć u iznosu od 5.000 dinara, i to za 1682 korisnika prava na novčanu socijalnu pomoć koji imaju prebivalište na teritoriji Grada Novog Sada, 1244 roditelјa, odnosno staratelјa, dece sa smetnjama u razvoju koja pohađaju predškolske ustanove, osnovne i srednje škole na teritoriji Grada Novog Sada i Školu za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ sa domom učenika, a koji imaju prebivalište na teritoriji Grada Novog Sada, 349 korisnika servisa za podršku odraslim i starijim licima sa telesnim invaliditetom i intelektualnim teškoćama koje realizuje ŠOSO „Milan Petrović“, 252 hranitelјa dece koja imaju prebivalište na teritoriji Grada Novog Sada, a koja se nalaze u hranitelјskim porodicama i za 40 korisnika usluga Dnevnog boravka za decu i omladinu sa smenjama u razvoju u Domu „Veternik“ i servisa za podršku koje pruža Dom „Veternik“.

Isplata pomoći se vršila na osnovu spiskova koji su Gradskoj upravi dostavili Centar za socijalni rad Grada Novog Sada, predškolske ustanove, osnovne i srednje škole na teritoriji Grada Novog Sada, Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ sa domom učenika, i Dom „Veternik“. Pomoć je uplaćena 31. decembra 2021. godine preko Centra za socijalni rad, a korisnici mogu sredstva podići na svim šalterima pošta, kao i u banci Poštanska štedionica, uz važeću ličnu kartu.

Navedenim ustanovama je elektronskim putem upućeno obaveštenje o uplati pomoći, kako bi iste dalјe informisale korisnike, a ukoliko korisnici pomoći imaju primedbe povodom isplate novčane pomoći, mogu iste uputiti nadležnoj ustanovi ili Centru za socijalni rad Grada Novog Sada putem broja telefona 021/210-1400.

Novi Sad, 13. januar 2022. godine