Čitaj mi

GRAD NOVI SAD NEĆE DOZVOLITI PRITISAK NA RAD KOMISIJE U TOKU IZBORA PROJEKATA

Povodom saopštenja nekoliko novinarskih udruženja i na žalost, netačnih navoda da Grad Novi Sad netransparentno opredelјuje sredstva na javnom konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja Gradska uprava za kulturu je primorana da obavesti javnost da već drugi put doživlјavamo neosnovane napade od strane istih udruženja.

Grad Novi Sad je i ove godine, kao i u 2015. godini, kompletan postupak formiranja Komisija za sprovođenje postupka javnog konkursa za sufinansiranje projekata sredstvima iz budžeta Grada Novog Sada u cilјu ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2016. godini i imenovanja članova komisije uradio saglasno Pravilniku o sufinansiranju projekata za ostvarivanje Javnog interesa u oblasti javnog informisanja (s. Glasnik RS br. 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje).

Kao što je Zakonom o javnom informisanju i medijima ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014 i 58/15 i i 12/16 – autentično tumačenje) i pomenutim pravilnikom predviđeno, raspisivanje Javnog konkursa je ujedno i poziv novinarskim i medijskim udruženjima, da predlože članove konkursne komisije, kao i medijskim stručnjacima zainteresovanim za učešće u radu komisije.

Osam nezavisnih medijskih udruženja je predložilo deset kandidata za članove komisije. Grad Novi Sad je, saglasno članu 21. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje Javnog interesa u oblasti javnog informisanja (s. Glasnik RS br. 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje) imenovao tri člana komisije iz tri različita nezavisna novinarska udruženja i to:
1. Rab Srbija – je predložio Ferenca Bečeka,
2. AEMV - Asocijacija elektronskih medija Vojvodine – Nenad Radomirović,
3. DNV – Društvo novinara Vojvodine – Milada Popović

U donošenju odluke o izboru članova komisije vodilo se računa o zastupnjenosti stručnjaka iz svih oblasti medijskog delovanja. Grad Novi Sad je, saglasno pomenutom pravilniku imenovao još dva člana komisije jer je na konkurs pristiglo više od 50 projekata.

Iz svega gore navedenog jasno je vidlјivo da je kompletna procedura sprovedena saglasno i Zakonu o medijima i pomenutom pravilniku i ovakvi napadi se mogu protumačiti jedino kao pritisak na Grad i na rad komisije tokom procedure izbora projekata.

Novi Sad, 6. april 2016. godine