CENTAR ZA SOCIJALNI RAD GRADA NOVOG SADA

http://www.csrns.org.rs/

Ko određuje delatnost Centra?

 • Zakon o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana,
 • Porodični zakon,
 • Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivično-pravnoj zaštiti maloletnih lica,
 • Zakon o zbrinjavanju izbeglica,
 • Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom,
 • Opštinske odluke o dodatnim pravima u socijalnoj zaštiti.

Nastanak i razvoj Centra:

 • 30. 09. 1960. godine – osnovan, a počeo sa radom aprila 1961. godine. Osnivač Opština Novi Sad.
 • 1967. godine – posebnom Odlukom Skupštine Opštine Novi Sad, Organ starateljstva prenet je u nadležnost Centra za socijalni rad.
 • 1990. godine – Opštinski fond za socijalnu zaštitu donosi Odluku da se Savetovalište za predbračnu, bračnu i porodičnu problematiku organizuje pri Centru za socijalni rad. Savetovalište počinje sa radom 1991. godine.
 • 1992. godine – Odlukom Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije Centar za socijalni rad postaje međuopštinski (pored Opštine Novi Sad dobija opštine Beočin i Sremski Karlovci).
 • 1993. godine – u skladu sa izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana da Centar u prvom stepenu rešava ostvarivanje prava utvrđenih datim Zakonom, dobija poslove vođenja upravnog postupka oko ostvarivanja usluga kućne nege i pomoći u kući.
 • 2003. godine – na osnovu Rešenja Skupštine Grada Novog Sada, Upravni odbor Centra je doneo Odluku o proširenju delatnosti Centra za socijalni rad u domenu ''ostala socijalna zaštita u ustanovama sa smeštajem – Prihvatilište sa prihvatnom stanicom ''Sigurna kuća''.
 • Iste godine, istom Odlukom, u okviru Centra za socijalni rad otvoren je Dnevni boravak za decu sa poremećajem u ponašanju a za decu sa posebnim potrebama preuzima vođenje upravnog postupka za korišćenje usluga Dnevnog boravka.
 • 2005. godine - Projekat "Zaštićeno stanovanje" kao oblik zaštite materijalno i socijalno ugroženih lica prelazi u redovnu delatnost Centra, koja se finansira iz budžeta Grada Novog Sada.
 • 2007. godine – Priprema Projekta Sigurna ženska kuća. Izrada Elaborata o prelasku u redovne oblike socijalne zaštite koji se finansiraju iz budžeta Grada.
 • 2008. godina – Projekat„Korak“ kuća na pola puta realizovan i prešao u redovnu delatnost Centra .

Šta se u Centru radi?

Pruža se veoma široka lepeza oblika, mera i usluga socijalne i porodično – pravne zaštite koji su definisani navedenim zakonima.

Ko su naši korisnici?

 • Deca i omladina ugrožena porodičnom situacijom: radi se o deci čija su oba roditelja umrla, nepoznatih roditelja, deci napuštenoj od roditelja i deci lišenoj roditeljskog prava. Tu su i zlostavljana deca, socijalno i materijalno ugrožena deca, deca roditelja sprečenih da vrše roditeljsku dužnost, deca iz porodica sa poremećenim odnosima roditelja, deca roditelja u brakorazvodnom sporu i deca iz razvedenih brakova;
 • Deca i omladina sa poremećajima u ponašanju: asocijalna ponašanja dece, vršioci krivičnih dela i prekršaja ispod 14 godina, vršioci krivičnih dela i prekršaja preko 14 godina i mlađa punoletna lica.
 • Deca i omladina sa posebnim potrebama:osobe sa oštećenjem mentalnih funkcija ili sa oštećenjem psihofizičkih funkcija.
 • Ostala deca i omladina: maloletna lica koja traže saglasnost za stupanje u brak, deca kojoj je postavljen privremeni staratelj, deca za koju se vodi postupak oko otuđenja imovine, raspolaganje osigurane sume, ugovori o poklonu, nasledne izjave i sl.
 • Odrasla lica sa poremećajima u ponašanju
 • Odrasla fizički i psihički ometena lica
 • Materijalno neobezbeđena i nezbrinuta lica
 • Ostala odrasla lica: lica sa porodičnim problemima, lica sa nasiljem u porodici, lica koja su usvojitelji, hranitelji
 • Ostarela lica: Ovu kategoriju čine ostarela lica bez porodičnog staranja, ostarela lica bez sredstava za život, ostarela, teže hronično obolela i invalidna lica, ostarela lica sa porodičnim problemima, ostala ostarela lica kojima se postavlja privremeni staratelj.

Kako smo organizovani?

A – Matični Centar

I Ekipa za zaštitu dece i omladine:

1.Stručni tim za zaštitu dece iz porodica sa poremećenim porodičnim odnosima
2. Stručni tim za zaštitu dece sa poremećajem u ponašanju i dece sa posebnim potrebama
3.Stručni tim za zaštitu dece i omladine bez roditeljskog staranja
4. Stručni tim za zaštitu dece od zlostavljanja, zanemarivanja i zloupotrebe

II Ekipa za zaštitu odraslih i starih:

1.Stručni tim za materijalno obezbeđenje porodice
2. Stručni tim za smeštaj i ostale poslove vezane za stara i odrasla lica

III Odeljenje prihvatilišta sa prihvatnom stanicom ''SIGURNA KUĆA'':

Prihvatilišta sa prihvatnom stanicom ''Sigurna kuća'' je smeštajni kapacitet Centra koji obuhvata dve kategorije dece.

Prihvatilište za decu i omladinu zbrinjava decu bez roditeljskog staranja kao i zlostavljanu i zanemarenu decu. To je privremeni smeštaj (do 10 meseci), dok se za njih ne utvrdi odgovarajući oblik zaštite.

Prihvatna stanica za decu i omladinu vrši prihvat i kratkotrajan smeštaj dece i omladine koja se nađu u skitnji, prosjačenju, ili drugim slučajevima kojima je hitno potreban kratkotrajan smeštaj.

IV Služba savetovališta za brak i porodicu:

Otvoren oblik socijalne i porodično pravne zaštite. Savetovalište se bavi savetodavno-terapijskim radom, izradom programa prevencije, informativno-edukativnim i istraživačkim radom. Ciljna grupa je zdrava ili populacija sa rizikom, a problematika su porodični i partnerski odnosi. Radno vreme Savetovališta je od 8 do 20 sati. Rad sa klijentima se zakazuje lično ili telefonom. Tajnost podataka do kojih se dolazi u toku terapijskog rada je zagarantovana. Klijenti mogu, a i ne moraju dati lične podatke.

V Služba Dnevnog boravka podrazumeva, iz aspekta rada Centra, dva odvojena posla:
.
Jedan je: sprovođenje upravnog postupka u vezi ostvarivanja i obustave prava na dnevni boravak dece sa posebnim potrebama. Drugi je: dnevno zbrinjavanje dece sa poremećajem u ponašanju.

VI Služba za analitičko-istraživačke poslove i informisanje.

Opšta služba. Obavlja poslove vođenja matičnih registara i evidencija korisnika i pruženih oblika mera i usluga, izrade izveštaja, programa o radu Centra ili pojedinih službi i odeljenja, izrade analiza, informacija. Takođe, vrši istraživanja za potrebe Centra i daje zvanične podatke.

VII Služba za računovodstveno-finansijske poslove.

Opšta služba. Vodi računovodstvene i finansijske poslove Centra, izrađuje finansijske izveštaje i programe i sl.

VIII Služba za administrativne, pravne i kadrovske poslove.

Opšta služba. Prateća služba u navedenim segmentima rada Centra.

IX Služba za pomoćne i tehničke poslove.

Opšta služba. Prateća služba u navedenim segmentima (vozači, higijeničari, nabavljači, magacioneri i dr.)

B.Odeljenje u Beočinu

Stručni rad je organizovan u okviru dva tima:
Tim za zaštitu odraslih i starih. Radi isto kao ekipa u Novom Sadu.
Tim za zaštitu dece i omladine. Radi isto kao ekipa u Novom Sadu.
Prateća služba. Radi isto kao i u Novom Sadu samo što je uglavnom čine dva administrativna radnika.

V.Odeljenje u Sremskim Karlovcima

Stručni rad u zaštiti odraslih i starih organizovan je angažovanjem jednog stalnog socijalnog radnika u Sremskim Karlovcima. Ostali stručni poslovi, odnosno zaštita ostalih kategorija korisnika se obavlja u matičnom centru u okviru adekvatnih timova.
Ko finansira obavljanje delatnosti Centra?

Ministarstvo za rad,zapošljavanje i socijalnu politiku – 80 radnika
Grad Novi Sad – 65 radnika
Opština Beočin – 1 radnik sa visokom stručnom spremom
Opština Sremski Karlovci – 1 radnik sa srednjom stručnom spremom

Iz republičkog budžeta se finansiraju sledeća prava koja su regulisana Zakonom o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana: smeštaj u ustanovu socijalne zaštite ili u drugu porodicu, dodatak za pomoć i negu, uvećani dodatak za pomoć i negu, materijalno obezbeđenje, osposobljavanje za rad (rehabilitacija) i usluge socijalnog rada.
U Zakonu o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana predviđeno je da se iz budžeta lokalne zajednice finansiraju sledeća prava: pomoć u kući, dnevni boravak, privremeni smeštaj u prihvatilište ili prihvatnu stanicu, jednokratna pomoć u novcu ili u naturi, oprema korisnika za smeštaj u ustanovu socijalne zaštite ili u drugu porodicu.

Grad Novi Sad obezbeđuje sredstva za ostvarivanje sledećih prava ili usluga:
1. Savetovalište za predbračnu, bračnu i porodičnu problematiku
2. Dnevni boravak dece ometene u razvoju i dece i omladine sa poremećajem u društvenom ponašanju
3. jednokratne pomoći
4. oprema korisnika za smeštaj u ustanovu socijalne zaštite ili u drugu porodicu
5. privremeni smeštaj u prihvatilište i prihvatnu stanicu
6. naknada troškova sahranjivanja
7. mesečna novčana pomoć
8. izuzetna ili interventna jednokratna pomoć
9. pružanje savetodavno terapijskih i drugih usluga zlostavljanoj, zanemarenoj i zloupotrebljavanoj deci i omladini
10. prihvatilišta sa prihvatnom stanicom ''Sigurna kuća''
11. kućna nega i pomoć u kući
12. obezbeđivanje zdravstvene zaštite korisnicima MOP-a
13. rešavanje stambenih pitanja korisnicima MOP-a
14. Zaštićeno stanovanje u dva oblika
15. Sigurna ženska kuća
16. pomoć u naturi (nabavka zimnice, ogreva, odeće i obuće, udžbenika i školskog pribora za učenike i dr.)
17. besplatan obrok
18. letovanje dece iz hraniteljskih porodica
19. edukacija za integraciju u radnu i životnu sredinu
20. drugi oblici socijalne zaštite kojima se doprinosi zaštiti, rehabilitaciji i socijalizaciji lica u stanju socijalne potrebe
21. usluge socijalnog rada u postupcima rešavanja o navedenim pravima

Gde i kako nas možete naći?

Lokacija:

Centar za socijalni rad Grada Novog Sada – Matična zgrada
21000, Novi Sad, Zmaj Ognjena Vuka br. 13
Radno vreme od 7 do 14/30, dežurstvo od 14/30 do 17 časova
Centrala: 021/ 421- 166, 421- 167, 421- 168
Faks: 021/615-622
E-mail: csrns@nspoint.net

Odeljenje u Beočinu
21300, Beočin, Svetosavska
Radno vreme od 7 do 14/30
Centrala: 021/ 870-144
E-mail: csrns-beocin@neobee.net

Odeljenje u Sremskim Karlovcima
21215, Sremski Karlovci, Trg Branka Radičevića, br. 1
Radno vreme od 7 do 14,30 h utorak i petak u Sremskim Karlovcima, ostalim radnim danima u matičoj zgradi Centra,
Telefon u Srem. Karlovcima: 021/6853-075,
Telefon u N. Sadu: 021/ 421-166, -167, -168, lokal -137,

Ostali važni telefoni

 • Trijaža: 021/ 421-166, -167, -168, lokal 113 – informacije o pravima, o potrebnoj dokumentaciji, o postupcima i načinu rada timova i prijave slučajeva za hitne intervencije
 • Koordinator ekipe za decu i omladinu: direktan – 021/6621-805, centrala -021/ 421-166, -167, -168, lokali 612 i 136, faks – 021/6621-805, E-mail – sigurna.kuca@neobee.net
 • Koordinator ekipe za odrasla i stara lica: direktan – 021/ 6624-575, centrala 021/ 421-166, -167, -168, lokal 111
 • Rukovodilac Odeljenja ''Sigurna kuća'': Prihvatilište direktan - 021/ 452-497 (24 časa), centrala 021/ 421-166, -167, -168, lokal 134,
 • Prihvatna stanica: direktan – 021/444- 936 ( 24 časa), centrala 021/ 421-166, -167, -168, lokal 134
 • Dnevni boravak: 021/ 421-166, -167, -168, lokal 129
 • Savetovalište za brak i porodicu: od 8 do 20 časova -direktni 021/ 421-798, 021/ 421-799, faks -021/ 421-798
 • Kućna nega i pomoć u kući: 021/ 421-166, -167, -168 lokal 614
 • Sigurna ženska kuća: direktan -021/6465-746 ( 24 časa),
 • Regionalni centar za hraniteljstvo: direktan - 021/6622- 162, centrala 021/ 421-166, -167, -168, lokal 205

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA ZA POKRETANjE NAJČEŠĆIH I NAJOSNOVNIJIH OBLIKA I MERA SOCIJALNE ZAŠTITE


Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na minimum socijalne sigurnosti porodice (MOP): Uz navedenu neophodnu dokumentaciju prilažu se i formulari za podnosioca i njegove članove porodice koji se mogu nabaviti u Centru za socijalni rad.

1. Izvod iz matične knjige ROĐENIH (VENČANIH), DA NIJE STARIJI od 6 meseci.
2. Uverenje o IMOVNOM stanju za sve punoletne članove porodice iz mesta rođenja i mesta prebivališta (GEODETSKI ZAVOD NOVI SAD, ŽELEZNIČKA BR. 6).
3. Za zaposlena lica, potvrda o visini primanja po osnovu radnog odnosa ili po osnovu obavljanja privatne delatnosti, odnosno visina prihoda za POSLEDNjA 3 MESECA OD MESECA U KOM JE PODNET ZAHTEV
4. Za nezaposlena lica, uverenje da su uredno prijavljena službi odgovarajućeg ZAVODA ZA TRŽIŠTE RADA, DA NISU odbili prekvalifikaciju, stručno osposobljavanje ili stručno obrazovanje i da nisu korisnici novčane naknade (NOVI SAD, ALBERTA TOME BR. 24).
5. Za decu, da su na redovnom školovanju – potvrda
6. Uverenje FONDA PENZIJSKO-INVALIDSKOG OSIGURANjA da NIJE korisnik penzije po bilo kom osnovu, a ako je penzioner potvrdu od Fonda o visini primanja za POSLEDNjA 3 MESECA OD MESECA U KOME SE PODNOSI ZAHTEV (NOVI SAD, ŽITNI TRG BR. 1).
7. Uverenje od SKUPŠTINE OPŠTINE: Odeljenje za finansije da se ne zadužuje porezom i doprinosom za punoletne članove porodice (NOVI SAD, M. PUPINA BR. 14).
8. Presuda o razvodu braka i VISINA UTVRĐENE OBAVEZE IZDRŽAVANjA.
9. Za sve punoletne članove poneti fotokopiju (važeće) lične karte.
10. Broj električnog brojila na ime nosioca prava na MOP.
11. Fotokopija INFO uplatnice stana.

Pravo na dodatak za negu i pomoć drugog lica (TNP):

1. Predlog za veštačenje od lekara opšte prakse (obrazac broj 1)
2. Fotokopija zdravstvene knjižice (stranice na kojoj se vidi ime i prezime i osiguranje)
3. Fotokopija lične karte
4. Najnoviji nalaz sprecijaliste
5. Fotokopija rešenja međuopštinske komisije za kategorizaciju ili raniji nalaz prvostepenog organa veštačenja
6. Izvod iz matične knjige rođenih
7. Uverenje da ne prima penziju i dodatak za TNP preko fonda PIOR Novi Sad
8. Fotokopija INFO uplatnice

Smeštaj u ustanovu socijalne zaštite odraslih i ostarelih lica:

1. Molba (dva primerka), svojeručno napisana
2. Dve fotokopije lične karte
3. Dve fotokopije izvoda iz matične knjige rođenih ili venčanih
4. Najnoviji ček od penzije (original i dve fotokopije), ili ukoliko lice nije penzioner, uverenje fonda penzijsko-invalidskog osiguranja da nije korisnik penzije po bilo kom osnovu
5. Od lekara opšte prakse: dijagnoze (sve dijagnoze sa propisanom terapijom) i potvrda da se ne boluje od zaraznih bolesti (original i fotokopija)
6. Fotokopija zdravstvene knjižice (1, 2 i 3 strana)
7. Dijagnoza i preporuka za domski smeštaj od neuropsihijatra (original i fotokopija) za lica koja imaju psihijatrijske dijagnoze ili neuropsihijatrijske simptome
Dodatna dokumentacija, ako je neophodna, dostavlja se u toku postupka u Centru za socijalni rad, a najčešće je čine sledeća dokumenta:
1. Uverenje o imovnom stanju
2. uverenje o oporezivanju
3. prosek ličnog dohotka za decu
4. četiri potpisane i overene izjave o načinu plaćanja domskog smeštaja (overa se vrši u sudu ili opštini)
5. fotokopija ugovora o doživotnom izdržavanju

Potrebna dokumentacija za domski smeštaj:

 • dece ugrožene materijalnom ili porodičnom situacijom
 • dece sa posebnim potrebama

1. Molba, svojeručno napisana
2. Izvod iz matične knjige rođenih (za dete)
3. Izvod iz matične knjige venčanih
- Presuda o razvodu braka (ako su roditelji razvedeni)
- Rešenje o poveravanju deteta iz vanbračne zajednice (ako je dete iz vanbračne zajednice)
4. Fotokopije ličnih karti roditelja
5. Potvrda o zaposlenju (za oba roditelja)
6. Uverenje o imovnom stanju (Geoplan)
7. Uverenje o oporezivanju (Uprava prihoda)

Za decu sa posebni potrebama potreban je i nalaz i rešenje komisije za kategorizaciju ili nalaz i preporuka lekara i zdravstvena knjižica

Potrebna dokumentacija za obradu potencijalnih usvojioca

1. Zahtev, svojeručno napisan
2. Izvodi iz matične knjige rođenih
3. Izvod iz matične knjige venčanih
4. Uverenja o prebivalištu (SUP)
5. Fotokopija ličnih karata
6. Uverenja da nisu pod istragom (sud)
7. Uverenja o državljanstvu
8. Lekarska uverenja
9. Potvrde o zaposlenju i ličnom dohotku
10. Uverenje o imovnom stanju

Dokumentacija koja se prilaže ne može biti starija od šest meseci
Zahtev sa potpunom dokumentacijom podnosi se u sobu br. 13
Zahtev Centru u Novom Sadu podnose supružnici koji imaju prebivalište na teritoriji grada Novog Sada.

Neophodne dokumentacije o kandidatima za hranitelje:

Dokumentacija o kandidatu za hranitelja koja se pribavlja službenim putem:

1. Izvod iz matične knjige rođenih za kandidata
2. Izvod iz matične knjige venčanih
3. Uverenje o državljanstvu
4. Uverenje da nije lišen roditeljskog prava
5. Uverenje da se ne vodi istraga i da nije podignuta optužnica za krivično delo

Dokumentacija o kandidatu za hranitelja koju pribavlja kandidat jer se izdaje na lični zahtev:

1. Molba, svojeručno napisana
2. Fotokopija lične karte
3. Lekarsko uverenje
4. Uverenje da nije osuđivan – izdaje MUP

Napomena:
Rok za pribavljanje dokumentacije je do donošenja odluke o ispunjenosti opštih uslova za bavljenje hraniteljstvom
Za dokumentaciju, koja se pribavlja službenim putem, može se, u neposrednom kontaktu, dogovoriti da je kandidat pribavlja, ukoliko se proceni da je to efikasnije i da je kandidat spreman da to učini

Dokumentacija potrebna za stavljanje malodobnog deteta pod starateljstvo:

1. Molba svojeručno napisana
2. Izvod iz matične knjige rođenih
3. Potvrda o zdravstvenom stanju deteta
4. Potvrda o pohađanju škole (ukoliko je školskog uzrasta)
5. Uverenje o imovnom stanju (za dete i njegove roditelje)
6. Ukoliko su roditelji preminuli – izvodi iz matične knjige umrlih
7. Dokaz za roditelje ako su na lečenju, izdržavanju kazne zatvora, na nepoznatoj adresi i dr. (uverenje)

Dokumentacija potrebna za potencijalnog staraoca

1. Izvod iz matične knjige rođenih
2. Izvod iz matične knjige venčanih (ukoliko je u braku)
3. Lekarsko uverenje o zdravstvenoj podobnosti za vršenje starateljske dužnosti
4. Uverenje o prebivalištu (SUP)
5. Uverenje da nije lišen roditeljskog prava (SUP)
6. Potvrda o zaposlenju (za penzionere – rešenje o penzionisanju)
7. Uverenje da nije pod istragom
8. Uverenje o imovnom stanju

SPISAK POTREBNE DOKUMENTACIJE ZA OTUĐENjE NEKRETNINE MALODOBNOG DETETA

1. MOLBA (NAVESTI RAZLOGE PRODAJE I NAMENU TAKO DOBIJENIH SREDSTAVA)
2. FOTOKOPIJE IZVODA IZ MATIČNE KNjIGE ROĐENIH ZA DETE
3. FOTOKOPIJE LIČNIH KARTI RODITELjA
4. POTVRDA O VLASNIŠTVU NAD IMOVINOM (AKO JE IMOVINA STEČENA NASLEĐEM, REŠENjE – FOTOKOPIJA - O OSTAVINSKOM POSTUPKU
5. PREDUGOVOR O PRODAJI NEKRETNINE
6. PREDUGOVOR O KUPOVINI NEKRETNINE
7. AKO SU RODITELjI DETETA RAZVEDENI, FOTOKOPIJA PRESUDE O RAZVODU BRAKA