ZAKLjUČAK ZA SUFINANSIRANjE TEKUĆIH RASHODA I IZDATAKA UDRUŽENjA U KULTURI SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA, KOJA SVOJIM RADOM DOPRINOSE RAZVOJU KULTURE I UMETNOSTI U GRADU NOVOM SADU U 2023. GODINI

Preuzmite zakljuchak.pdf (application/pdf 1381 KB)