Čitaj mi

USKORO NOVI IZGLED POZORIŠNOG TRGA

Sa cilјem da se pobolјša funkcionalnost, estetika i atraktivnost najužeg centra grada, kao dela urbanistički i kulturno zaštićenog starog gradskog jezgra, Grad Novi Sad će tokom ove godine pristupiti uređenju javnih površina na ovom lokalitetu. Zbog veličine i kompleksnosti samog prostora, projektovanje i realizacija podelјeni su po zonama, a trenutno se privodi kraju izrada tehničke dokumentacije za I fazu uređenja dela gradskog jezgra.

Prva faza, za koju je ishodovana građevinska dozvola, obuhvata zonu Pozorišnog trga, Uspenske ulice i dela prolaza između Srpskog narodnog pozorišta i TC „Apolo“. Uređenje ovog urbanog fragmenta podrazumeva parterno i hortikulturno uređenje, rekonstrukciju podzemnih instalacija, izgradnju javnog i dekorativnog osvetlјenja i postavlјanje urbanog mobilijara. Pored planske dokumentacije, osnov za projektovanje predstavlјaju i nagrađeni radovi sa Urbanističko-arhitektonskog konkursa koji je sprovela Gradska uprava za građevinsko zemlјište i investicije.

Prostor Pozorišnog trga, kao parterna površina namenjena prvenstveno pešacima, biće popločana granitnim pločama u tri diskretno tonirane nijanse, sa značajnim povećanjem zelenih površina u smislu formiranja novih i očuvanja postojećih. Od ukupno 8110m² prve faze, samo zelenilo zauzima 2714m². Prema Uspenskoj ulici planirana je ambijentalna celina sa plitkim vodenim ogledalom, fontanom, prostorom za sedenje i  žardinjerama sa ukrasnim žbunjem.

U zoni Uspenske ulice projektovane su autobuske niše i nove nadstrešnice. Potporni zidić oko pozorišta preoblikovaće se u kontinualnu klupu, dok je uz trotoar do zelenog pojasa predviđena dvosmerna biciklistička staza sa ugradnom podnom rasvetom. Prateći namenu i funkciju prostora i novih sadržaja u istom, formira se novi drvored duž Uspenske ulice. 

Na prostoru između SNP i „Apolo“ centra, kao centralni element zadržava se stablo platana oko koga se planira novo parterno uređenje i urbana oprema. Zeleni pojas uz teretni ulaz u pozorište povećava se i preoblikuje sadnjom novog zelenila.

U okviru prve faze uređenja gradskog jezgra, biće postavlјen i savremeni urbani mobilijar – kontinualne klupe i klupe sa žardinjerama, kante za otpatke, držači za biciklove, stubići za sprečavanje prolaska vozila, kao i javne česme. Klupe se jednim svojim delom stapaju sa postojećim zelenim površinama i na taj način doprinose povezivanju prostora u jedinstvenu celinu.

Kao uspomena na nekadašnju Malu jevrejsku ulicu, koja je postojala do 70-ih godina prošlog veka, u nivou partera planira se postavlјanje metalne „memorijalne trake“, širine 40 cm i ukupne dužine oko 160m, koja se ka Bulevaru Mihajla Pupina uzdiže u vidu informativnog stuba. Podaci na memorijalnoj traci zamišlјeni su kao „protok vremena“ grada Novog Sada, od prve naseobine do današnjih dana. Uz memorijalnu traku biće postavlјeno podno osvetlјenje koje će formirati svetlosnu liniju i dati posebnu atmosferu obnovlјenom Pozorišnom trgu. 

Po kompletnom završetku projektne dokumentacije, pristupiće se sprovođenju javne nabavke za izvođača radova za prvu fazu uređenja dela gradskog jezgra, kako bi se našim sugrađanima već tokom ove godine omogućio mnogo lepši i prijatniji ambijent u samom centru, a samim tim i privlačniji za sve turiste koji posećuju naš grad.

Gradska uprava za građevinsko zemlјište i investicije

Novi Sad,  9. januar 2020. godine