Čitaj mi

UPLATA DOPRINOSA SAMOSTALNIM UMETNICIMA

Odluka Skupštine Grada Novog Sada o uslovima i načinu sticanja prava na uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinosa za zdravstveno osiguranje za lice koje je steklo status lica koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture stupila je na snagu 1. oktobra 2011. godine.

Shodno navedenoj odluci Grad Novi Sad će uplaćivati doprinose licima koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture, a koja ispunjavaju sledeće uslove: da im je, u skladu sa zakonom, reprezentativno udruženje u kulturi kod koga su uvedeni u evidenciju, utvrdilo status lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost, da imaju prebivalište na teritoriji Grada Novog Sada, da im je nadležna poreska uprava utvrdila obavezu plaćanja doprinosa u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, kao licu koje samostalno obavlja umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture, da ukupan prihod koji su ostvarili u prethodnoj godini ne prelazi iznos prosečne godišnje zarade u Republici Srbiji, isplaćene u prethodnoj godini i da nemaju u svojini nepokretnosti, osim one u kojoj stanuju.

Gradska uprava za kulturu uplaćivaće doprinose samostalnim umetnicima preko reprezentativnih udruženja u kulturi kod kojih su ta lica uvedena u evidenciju, i to na nivou najniže mesečne osnovice za obračun doprinosa za osiguranike samostalne umetnike, u rokovima i na način utvrđen zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje (tromesečno).

Svi zainteresovani koji ispunjavaju uslove predviđene odlukom, mogu podneti Zahtev za sticanje prava na uplatu doprinosa Gradskoj upravi za kulturu, na obrascu koji se može preuzeti na sajtu Grada Novog Sada www.novisad.rs ili lično, u prostorijama Gradske uprave za kulturu, Novi Sad, Žarka Zrenjanina 2, treći sprat, kancelarija 83, gde mogu dobiti i detaljnije informacije o uslovima i dokumentaciji koja treba da se priloži uz zahtev. Zahtevi za sticanje prava na uplatu doprinosa, za poslednji kvartal ove godine, podnose se do 1. novembra 2011. godine.

Novi Sad, 4. oktobar 2011. godine