Čitaj mi

UMANјENјE OBAVEZA PLAĆANјA KOMUNALNIH USLUGA PORODICAMA SA TROJE I VIŠE DECE U 2018. GODINI

U skladu sa Odlukom o utvrđivanju kriterijuma za umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga porodicama sa troje i više dece u 2018. godini, a u cilјu pobolјšanja finansijskog položaja porodica sa troje i više dece, navedene porodice i u 2018. godini imaju pravo na umanjenje cena komunalnih usluga u Novom Sadu. Ovom odlukom je predviđeno da umanjenje mogu da ostvare porodice sa troje i više dece do završetka njihovog redovnog školovanja, a najduže do 26 godina života, čiji članovi imaju prijavlјeno prebivalište na teritoriji Grada Novog Sada, odnosno boravište za raselјena lica sa Kosova i Metohije, na adresi stana za koji traže umanjenje, i ukoliko redovno izmiruju jedinstveni mesečni račun koji glasi na njihovo ime.

U skladu sa Odlukom, umanjenje može da se ostvari za komunalne usluge koje pružaju JKP „Novosadska toplana“, „Vodovod i kanalizacija“ i „Čistoća“, a naplaćuje ih JKP „Informatika“, putem jedinstvenog mesečnog računa. Umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga utvrđeno je u visini do 30% za porodice sa troje, četvoro i petoro dece, 40% za porodice sa šestoro, sedmoro i osmoro dece i 50% za porodice sa devetoro i više dece.

Zahtev za umanjenje plaćanja komunalnih usluga za 2018. godinu podnosi se Gradskoj upravi za socijalnu zaštitu putem Pisarnice Gradske uprave za opšte poslove, Novi Sad, Trg slobode br. 1.

Uz zahtev je potrebno priložiti i fotokopiju lične karte, odnosno raselјeničke legitimacije podnosioca zahteva, potvrdu o redovnom školovanju za decu i jedinstveni mesečni račun za prethodni mesec. Gradska uprava službenim putem pribavlјa izvod iz matične knjige rođenih za svu decu u porodici, potvrdu o prijavi prebivališta, odnosno boravišta za roditelјe i punoletnu decu i dokaz o redovnom izmirivanju obavez u prethodnom periodu. Na osnovu podnetih zahteva Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu će sačiniti spisak porodica koje ostvaruju pravo na umanjenje obaveza i to najkasnije do kraja januara 2018. godine.

Porodice koje podnesu zahtev do 25. u mesecu za tekući mesec, u 2018. godini ostvarivaće umanjenje počev od tog meseca.

Novi Sad, 23. januar 2018. godine