RАNI ЈАVNI UVID U KОNCЕPТUАLNI ОKVIR PLАNА GЕNЕRАLNЕ RЕGULАCIЈЕ PRОSТОRА ZА PОSLОVАNјЕ U SЕVЕRОZАPАDNОМ DЕLU GRАDА NОVОG SАDА