Čitaj mi

PRIMENA ODLUKE O RADNOM VREMENU UGOSTITELJSKIH I TRGOVINSKIH OBJEKATA OD 1. MAJA

U nedelju, 1. maja 2016. godine počinju da se primenjuju odredbe o radnom vremenu predviđene Odlukom o radnom vremenu objekata u kojima se obavlja ugostiteljska delatnost na teritoriji Grada Novog Sada i Odlukom o radnom vremenu trgovinskih i zanatskih objekata i objekata za priređivanje igara na sreću i zabavnih igara na teritoriji Grada Novog Sada.
Prema prvoj odluci, ugostiteljski objekti za smeštaj i ugostiteljski objekti za ishranu i piće koji se nalaze na benzinskim stanicama u radnim zonama i na ulaznim pravcima u Grad mogu da rade svakog dana od 00,00 do 24,00 sata.

Objekti brze hrane koji se nalaze u poslovnim zgradama, kao i kiosci i barake, mogu da rade svakog dana od 00,00 do 24,00 sata, s tim da u periodu od 24,00 do 07,00 sati mogu da rade samo njihovi natkriveni šalteri ili pultovi.
Ugostiteljski objekti za ishranu i piće koji se nalaze u stambenim zgradama za porodično i višeporodično stanovanje, u poslovnim zgradama, na benzinskim stanicama u Gradu, na plovilima i drugim objektima mogu da počnu sa radom najranije u 07,00 sati i mogu da rade najduže do 23,00 sata radnim danima i nedeljom, a petkom i subotom do 24,00 sata.
Ugostiteljski objekti za ishranu i piće koji se nalaze u poslovnim zgradama i plovilima mogu da rade svakog dana najduže do 03,00 sata narednog dana, na osnovu rešenja o produženju radnog vremena koje donosi Gradska uprava za privredu, a na osnovu pisanog zahteva.

Prema drugoj odluci, svim trgovinskim formatima određeno je maksimalno radno vreme tako da mogu da rade svakog dana od 06,00 do 24,00 sata. Benzinske stanice u Gradu, u okviru maksimalno utvrđenog radnog vremena moraju da rade najmanje u vremenu od 06,00 do 20,00 sati svakog dana.
Zanatskim i objektima za priređivanje igara na sreću i zabavnih igara utvrđeno je maksimalno radno vreme tako da mogu da rade od 06,00 do 24,00 sata.
Svim trgovinskim formatima, sem trgovine na malo van prodajnog objekta u prenosivim objektima, zanatskim i objektima za priređivanje igara na sreću i zabavnih igara može da se odredi drugačije radno vreme od utvrđenog na osnovu rešenja koje izdaje Gradska uprava za privredu, a na osnovu podnetog pisanog zahteva.

Odluka o radnom vremenu objekata u kojima se obavlja ugostiteljska delatnost i Odluka o radnom vremenu trgovinskih i zanatskih objekata i objekata za priređivanje igara na sreću i zabavnih igara usvojene su na XLIX sednici Skupštine Grada Novog Sada, 29. decembra 2015. godine.
Tekstovi odluka objavljeni su u Službenom listu Grada Novog Sada broj 63 od 30. decembra 2015. godine, koji se može preuzeti na sledećem linku http://goo.gl/35Jm72

Novi Sad, 28. april 2016. godine