Čitaj mi

PREDSTAVLjEN „SMART PLAN“ RAZVOJA SAOBRAĆAJA

Član Gradskog veća za saobraćaj i puteve Aleksandar Kravić prisustvovao je prezentaciji „Smart plana“ razvoja saobraćaja zajedno sa predsednikom Skupštine Grada Novog Sada Zdravkom Jelušićem. Grad Novi Sad je pokrenuo inicijativu za izradu ovog plana u cilјu usklađivanja saobraćajne ponude gradskog sistema sa zahtevima korisnika, kvaliteta životne sredine i standardima planiranja razvoja urbane mobilnosti evropskih gradova.

-Jedno je sve ono što radi grad kao lokalna samouprava, a na drugoj strani je ono što je neophodno da svaki građanin učini na tom polјu. Put ka onome što predstavlјa „Smart city“ jeste jedan od načina da maksimalno pobolјšamo bezbednost u saobraćaju, a onda i protočnost saobraćaja. Kada je 2016. godine formiran sastav Gradskog veća predložio sam gradonačelniku da sprovedemo ovaj „Smart plan“ i da, korak po korak, rešavamo sve eventualne poteškoće u gradu kada je reč o saobraćaju i svemu onome što je do nas da prenesemo građanima i da pokušavamo edukacijom da pobolјšamo saobraćajnu kulturu u gradu. Rezultati „Smart plana“ trebalo bi daju pravu sliku saobraćaja u gradu u globalu, a ovakav celoviti pristup temi je izuzetno značajan – rekao je Aleksandar Kravić i dodao da je do sada najviše unapređena oblast biciklističkog saobraćaja.

Profesor departmana za saobraćaj na Fakultetu tehničkih nauka Vuk Bogdanović je rekao da su u okviru ovog projekta rađena opsežna istraživanja sabraćajnog sistema Novog Sada.

- Od maja prošle godine radili smo istaraživanja koja se odnose na karakteristike saobraćajnog toka na raskrsnicama, karakteristike svih 9000 parking mesta gde se vrši naplata parkinga, kao i istrživanja u vezi sa javnim prevozom. Kako se pokazalo, povećano je korišćenje putničkih automobila za 6 % u odnosu na 2009. godinu, a ono što je povolјno jeste povećanje biciklističkog saobraćaja za 8 % u odnosu na 2009. godinu. Jedan od naših zajedničkih cilјeva jeste da Novi Sad postane pametan grad. To podrazuemva ispunjavanje mnogih uslova kao što su pametna uprava i saobraćaj, bez kojih  je gotovo nemoguće zamisliti pametan grad.

Kako je rečeno na prezentaciji najveći značaj pomenute studije ogleda se u uvođenju inovativne komponente u planiranju razvoja saobraćajnog sistema grada zasnovane na načelu održive mobilnosti. U skladu sa savremenim trendovima razvoja u oblasti urbanog saobraćaja definisano je Programsko opredelјenje razvoja saobraćaja u Novom Sadu. Opredelјenje je zasnovano na stavu da se za pešake, bicikliste i javni prevoz moraju obezbediti ravnopravni uslovi korišćenja prostora i vremena kao i za automobile. Pristupačnost javnog prevoza, kao i uslova za veće korišćenje bicikla i pešačenje, mora se povećati kako bi se smanjila zavisnost od korišćenja automobila kao najneraconalnijeg vida prevoza. Studija predlaže uvođenje niza regulativnih i tehničkih mera kojima bi se nivo korišćenja automobila do kraja prognoznog perioda zadržao na prihvatlјivom nivou uz istovremeni rast korišćenja javnog prevoza i nemotorizovanih načina putovanja.

Novi Sad, 5. februar 2018. godine