POZIV ZA PODNOŠENЈE PONUDE U OKVIRU PROJEKTA „OŽIVLJAVANJE OBALE DUNAVA“

1. The Urban Institute je neprofitna, vanpartijska i nevladina organizacija iz SAD, koja, pomoću sredstava iz fondova Agencije za međunarodni razvoj Sjedinjenih Država (USAID), sprovodi MEGA program “Podsticaj ekonomskom razvoju opština” (IQC No. EPP-I-00-04-00036-00 Task Order No.2).

2. U okviru ovog Programa, The Urban Institute poziva ponudjace da da uzmu učešće u postupku nabavke građevinskih radova u okviru projekta „Oživljavanje obale Dunava“, čiji je korisnik Grad Novi Sad. Predmet nabavke bliže je određen u tehničkim specifikacijama.
Vrednost nabavke je 1,825,000 RSD.

3. Konkursna dokumentacija se sastoji od sledećih dokumenata:
 Uputstva ponuđačima;
 Osnovni podaci;
 Obrazac analitičke ponude/Tehničke specifikacije;
 Budžet;
 Tehnički uslovi;
 Traženi kvalitet/Prakse dobrog upravljanja
 Radni plan i uslovi plaćanja;
 Ponuda;
 Podaci o kvalifikacijama ponuđača;
 Obrazac Podugovora.
4. Zainteresovana lica mogu besplatno preuzeti konkursnu dokumentaciju na sledećoj adresi: vebsajt Programa za podsticaj ekonomskom razvoju opstina www.mega.ui-serbia.org / (pogledajte stranicu: tenderi).

5. The Urban Institute će primati ponude u zapečaćenim kovertama, sa pozivom na šifru 01_NS_09, na prednjoj strani koverte ispisan tekst „ponuda – za nabavku građevinskih radova „NE OTVARAJ“, a na poleđini NAZIV, BROJ TELEFONA I ADRESA PONUĐAČA., najkasnije do 23.04.2010.god. do 12 časova), na adresi: The Urban Institute, Osmana Đikica 3, 11000 Beograd.

6. Vaša ponuda mora biti važeća u periodu koji ne sme biti kraći od devedest (90) dana počev od vremena i datuma roka za podnošenje ponuda. Ukoliko ponuđač povuče svoju ponudu tokom perioda važenja i/ili odbije da zaključi dodeljeni podugovor nakon što je odabran za izvođenje radova, može biti skinut sa spiska potencijalnih ponuđača za buduće projekte tokom perioda od najviše godine dana.

7. Javno otvaranje ponuda izvršiće se sa početkom u 13 časova, dana 23.04.2010.godine, od strane Komisije sačinjene od predstavnika Grada Novog Sada i Programa za podsticaj ekonomskom razvoju opstina, na adresi: The Urban Institute, Osmana Đikica 3, 11000 Beograd.

8. Odluku o izboru po kriterijumu ekonomski najpovoljnija ponuda doneće The Urban Institute, koji će i zaključiti ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem.