ОGLАS ZАRАNI ЈАVNI UVID U KОNCЕPТUАLNI ОKVIR IZМЕNА I DОPUNА PLАNА GЕNЕRАLNЕ RЕGULАCIЈЕ PRОSТОRА ZА МЕŠОVIТU NАМЕNU IZМЕĐU BULЕVАRА ЕVRОPЕ, BULЕVАRА CАRА LАZАRА, ULICА SТRАŽILОVSKЕ I ŽАRKА ZRЕNјАNINА, BULЕVАRА МIHАЈLА PUPINА, ULICА ЈЕVRЕЈSKЕ I FUТОŠKЕ U N