Čitaj mi

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA ZA REGIONALNI PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM

Javna rasprava za Regionalni plan upravlјanja otpadom sa strateškom procenom uticaja na životnu sredinu održana je u petak 17. januara 2020. godine u Plavoj sali Skupštine Grada Novog Sada.

Regionalni plan upravlјanja otpadom za opštine Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Srbobran, Žabalј, Temerin, Vrbas i Grad Novi Sad je dokument koji je region u obavezi da izradi prema Strategiji upravlјanja otpadom u Srbiji, ali i po Zakonu o upravlјanju otpadom. Dokument se izrađuje na 10 godina, a revizija se radi na 5 godina ukoliko je došlo do promena koje utiču na sistem upravlјanja otpadom u regionu. Ovaj region je već imao jedan plan upravlјanja otpadom, ali je zbog protoka vremena morao biti izrađen novi.

Regionalni plan upravlјanja otpadom predviđa najprihvatlјivije načine sakuplјanja otpada u regionu (po opštinama), načine separacije, prerade otpada, potom mere za smanjenje nastanka otpada, edukaciju stanovništva. U planu je predviđeno da se izgrade reciklažni centri, transfer-stanice, postrojenja za kompostiranje zelenog otpada kao i regionalne deponije. Imajući u vidu tendenciju smanjenja odlaganja otpada u čitavom svetu i da direktive Evropske unije predviđaju da se odlaganje otpada smanji za 60 %, Plan upravlјanja otpadom za region urađen je u skadu sa takvim zahtevima.

Plan takođe predviđa zatvaranje smetlišta u svim opštinama koje pripadaju regionu nakon puštanja u rad regionalnog centra za upravlјanje otpadom sa regionalnom deponijom. Zatvaranje lokalnih smetlišta je obaveza lokalnih samouprava prema Zakonu o upravlјanju otpadom, a podrazumeva izradu projektno-tehničke dokumentacije gde će stručna lica definisati načine sanacije, zatvaranja i rekultivacije lokalnih smetlišta. Postojeća smetlišta će biti zatvorena u skladu sa svim ekološkim standardima za očuvanje životne sredine i bezbednost i zdravlјe stanovništva. Lokacija regionalne deponije ovim planom nije definisana. U planu je definisano pet potencijalnih lokacija koje su izabrane na osnovu detalјne komparativne metode za odabir lokacija i ovih pet lokacija će detalјno biti analizirane kroz naredne faze: izrade prethodne studije opravdanosti, studije opravdanosti sa analizom troškova i koristi, odnosno kroz svu dokumentaciju koju zahtevaju zakonodavstvo Republike Srbije i pozitivni propisi EU.

U skladu sa principima transparentnosti i učešća javnosti u procesu donošenja odluka, javnoj raspravi koja je trajala puna tri sata, prisustvovalo je oko 40 predstavnika lokalnih samouprava članica regiona, zainteresovanih građana, akademske zajednice, medija i drugih zainteresovanih subjekata. Svi zainteresovani bili su u prilici da postave pitanja vezana za sadržinu plana kao i da dobiju odgovor.

Novi Sad, 20. januar 2020. godine