Čitaj mi

OBAVEZAN UPIS DECE U PREDŠKOLSKI PROGRAM PRED POLAZAK U OSNOVNU ŠKOLU

Gradska uprava za obrazovanje poziva sve roditelјe, odnosno staratelјe dece rođene u periodu od 1. marta 2010.  godine do 28. februara 2011. godine, da u skladu sa zakonom decu blagovremeno upišu na pohađanje pripremnog predškolskog programa u radnoj 2016/2017. godini.

Ovaj poziv se ne odnosi na roditelјe čija su deca već upisana u Predškolsku ustanovu „Radosno detinjstvo“ Novi Sad, ili neku drugu predškolsku ustanovu, gde će od 1. septembra 2016. godine pohađati program pripreme za školu, u skladu sa zakonom.

Konkurs za upis dece svih uzrasta u Predškolsku ustanovu „Radosno detinjstvo“ Novi Sad, za radnu 2016/2017. godinu  otvoren je od 4. aprila 2016. do 18. aprila 2016. godine. Upis predškolaca (zbog preselјenja roditelјa na teritoriju Grada Novog Sada ili nekih drugih opravdanih razloga) moguć je sve do početka nove radne godine, odnosno do 1. septembra tekuće godine.

Pripremni predškolski program traje četiri sata dnevno, najmanje devet meseci, a njegovo pohađanje u Predškolskoj ustanovi „Radosno detinjstvo“ Novi Sad je besplatno. Predškolska ustanova „Radosno detinjstvo“ Novi Sad, čiji je osnivač Grad Novi Sad, dužna je da upiše svako dete na pohađanje obaveznog programa pripreme pred polazak u školu,  ukoliko joj se roditelј obrati.

Roditelј ima pravo da izabere predškolsku ustanovu u koju upisuje dete na pripremni program, bez obzira ko je osnivač ustanove, uz uslov da je  verifikovana od nadležnog organa. Ukoliko izabere predškolsku ustanovu čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice (privatni vrtić), za pohađanje ovog programa plaća cenu koju određuje osnivač te ustanove.

Ukoliko namerno ili bez opravdanog razloga roditelј ne upiše dete u verifikovanu predškolsku ustanovu, ili ako dete neopravdano izostaje u toku trajanja programa, roditelј čini prekršaj za koji je po zakonu predviđena kazna.

Novi Sad, 5. april 2016. godine