Čitaj mi

NALEPNICE ZA OZNAČAVANјE VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM ZA 2020. GODINU

U skladu sa Odlukom o javnim parkiralištima na teritoriji Grada Novog Sada, parking mesta za osobe sa invaliditetom mogu da koriste lica, koja imaju prijavlјeno prebivalište na teritoriji Grada Novog Sada, kojima su oštećeni ekstremiteti bitni za upravlјanje vozilom (najmanje 70% telesnog oštećenja), lica obolela od distrofije, paraplegije, kvadriplegije, cerebralne paralize i multiple skleroze, lica koja imaju oštećenje vida najmanje 90%, ratni i mirnodopski vojni invalidi, civilni invalidi rata od I do IV grupe invaliditeta i lica na dijalizi.

Nalepnica se izdaje za označavanje jednog vozila osobe sa invaliditetom, odnosno člana zajedničkog domaćinstva. Zahtev se podnosi Gradskoj upravi za socijalnu i dečiju zaštitu-Kancelarija za pristupačnost, putem pisarnice Gradske uprave za opšte poslove, Novi Sad, Trg slobode br. 1.

Uz zahtev se prilaže slika osobe sa invaliditetom i fotokopije sledećih dokaza: lična karta za podnosioca zahteva, saobraćajna dozvola, vozačka dozvola, medicinska dokumentacija vezana za invaliditet ili bolest, lična karta za odraslog člana zajedničkog domaćinstva, a za decu izvod iz matične knjige rođenih ili prijava prebivališta, ukoliko je član  domaćinstva osoba sa invaliditetom.

Korisnici koji su ostvarili pravo na korišćenje nalepnice u 2019. godini podnose zahtev i fotokopiju saobraćajne dozvole.

Nalepnica za označavanje vozila preuzima se u Kancelariji  za pristupačnost, Trg slobode br. 3/I sprat Poslovnog centra „Apolo“.

Nalepnice za 2019. godinu, važe do 31. marta 2020. godine, a izdavanje nalepnica počinje od 15. januara 2020. godine.

Obrazac zahteva može biti preuzet na pisarnici Gradske uprave za opšte poslove, Novi Sad, Trg slobode br. 1, ili na sajtu Grada www.novisad.rs
   
Novi Sad 31. decembar 2019. godine