NACRT ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O BUDžETU GRADA NOVOG SADA ZA 2022. GODINU