LISTA VREDNOVANjA I RANGIRANjA PRIJAVLjENIH PROGRAMA I PROJEKATA PO JAVNOM KONKURSU ZA FINANSIRANjE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTIMA OMLADINSKOG SEKTORA