JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE PRIJAVA ZA DODELU SUBVENCIJA ZA OSIGURANjE USEVA, PLODOVA I VIŠEGODIŠNjIH ZASADA POLjOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA KONTROLISANE POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA 2023. GODINU