JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANјE PRAVA KORIŠĆENјA BEZ PLAĆANјA NAKNADE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA 2024. GODINU