JAVNI KONKURS za organizaciju manifestacije "Dečja nedelja" na teritoriji Grada Novog Sada

Na osnovu člana 31. stav 2. Odluke o pravima na finansijsku podršku porodici sa decom ("Službeni list Grada Novog Sada", br. 30/10 i 45/10), Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu, raspisuje

JAVNI KONKURS

za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za 2011. godinu
za organizaciju manifestacije "Dečja nedelja"
na teritoriji Grada Novog Sada

I. Raspisuje se Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za organizaciju manifestacije "Dečja nedelja" na teritoriji Grada Novog Sada, koja se organizuje svake godine, u prvoj nedelji oktobra, radi podsticanja i organizovanja raznovrsnih kulturno-obrazovnih, rekreativnih i drugih manifestacija posvećenih deci, i preduzimanja mera za unapređivanje društvene brige o deci i porodici.

II. Sredstva za realizaciju programa iz tačke I. ovog javnog konkursa, obezbeđena su Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2011. godinu ("Službeni list Grada Novog Sada", broj 59/10), u ukupnom iznosu od 1.600.000,00 dinara.

III. Pravo učešća na Javnom konkursu imaju ustanove, organizacije i udruženja čije je sedište na teritoriji Grada Novog Sada.
IV. Prijava na Javni konkurs se može preuzeti na internet prezentaciji Grada Novog Sada (www.novisad.rs) ili u Gradskoj upravi za socijalnu i dečiju zaštitu, Novi Sad, Žarka Zrenjanina 2, kancelarija 46, II sprat.

V. Prijava na Javni konkurs sadrži sledeću konkursnu dokumentaciju:
- Obrazac prijave na konkurs,
- Overenu fotokopiju rešenja o upisu ustanove, organizacije i udruženja u registar,
- Overenu fotokopiju osnivačkog akta (statuta),
- Overenu fotokopiju finansijskog izveštaja dostavljenog nadležnim državnim organima za prethodnu godinu.

VI. Prijave na Javni konkurs se podnose u zatvorenoj koverti u pisarnici Gradske kuće, Trg slobode 1, Novi Sad.

VII. Prijave na Javni konkurs se podnose od 21. juna 2011. godine, do 5. jula 2011. godine.
VIII. Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave poslate faksom ili elektronskom poštom, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica i koje nisu u skladu sa konkursnom dokumentacijom neće se razmatrati.
IX. Konkursna dokumentacija se ne vraća.
X. Postupak Javnog konkursa sprovešće Komisija za stručnu procenu i izbor programa organizovawa manifestacije "Dečja nedelja" na teritoriji Grada Novog Sada, koju je obrazovalo i imenovalo Gradsko veće Grada Novog Sada ("Službeni list Grada Novog Sada", broj 35/10).
XI. Komisija iz tačke X ovog javnog konkursa je dužna da u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na konkurs, dostavi Gradskoj upravi izveštaj o sprovedenom postupku konkursa.
XII. Javni konkurs objaviti u "Službenom listu Grada Novog Sada".

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD NOVI SAD
GRADSKA UPRAVA ZA SOCIJALNU Načelnica
I DEČJU ZAŠTITU
Broj: XIII-5-119 / 2011 Vera Grkavac, s.r.
Dana: 17. juna 2011. godine
NOVI SAD