JAVNA NABAVKA USLUGA – USLUGE ČIŠĆENјA, ŠIFRA OP-26/2020