ЈАVNA NАBАVKA USLUGА – RАDОVI NА RЕKОNSТRUKCIЈI FАSАDЕ ОBЈЕKТА U ULICI SVЕТОZАRА МILЕТIĆА BRОЈ 22, ŠIFRА: ОP-5/2017