JAVNA NABAVKA USLUGA- JNMV-5/2019 –USLUGE TEHNIČKOG PREGLEDA OBJEKATA