JAVNA NABAVKA USLUGA HOTELSKOG SMEŠTAJA I PRATEĆIH UGOSTITELjSKIH USLUGA (JN BR. 4/2018 – GV)