JAVNA NABAVКA RADOVA NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU OBJEКTA MZ „DETELINARA“, ŠIFRA: OP-16/2020