ЈАVNA NАBАVKA МАLЕ VRЕDNОSТI, NАМIRNICЕ ZА PRIPRЕМАNјЕ ЈЕLА ZА PRОТОKОLАRNЕ PОТRЕBЕ, ЈN BR. 5/2017-G