JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – NABAVKA USLUGA ISTRAŽIVANJA JAVNOG MNJENJA ZA POTREBE ORGANA GRADA NOVOG SADA (JNMV-U-3/2015-GV)