JAVNA NABAVKA MALE VRDNOSTI – NABAVKA USLUGA ISTRAŽIVANJA JAVNOG MNJENJA ZA POTREBE ORGANA GRADA NOVOG SADA (JNMV-U-3/2015-GV)