JAVNA NABAVKA DOBARA – MATERIJAL ZA ODRŽAVANјE HIGIJENE (ŠIFRA: JNMV-2/2017)