IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA SPREČAVANJE I BORBU PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U PORODICI GRADA NOVOG SADA OD 2023-2026. GODINE