INTERNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE RADNOG MESTA U SLUŽBI ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE