GRADSKA UPRAVA ZA KULTURU

GRADSKA UPRAVA ZA KULTURU
21102 Novi Sad, Bulevar cara Lazara br. 3
Telefon: 021/451-719 439 013
Faks: 021/ 
451 719
E-mail adresa: kultura@uprava.novisad.rs 
v.d. načelnika Gradske uprave za kulturu:  Zorica Šijak
v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za kulturu:  Dragan Aleksić

U Gradskoj upravi za kulturu obavlјaju se poslovi koji se odnose na:
• planiranje razvoja delatnosti kulture i informisanja, obezbeđivanje sredstava za  zadovolјavanje potreba u ovim oblastima i nadzor nad korišćenjem tih sredstava;
• praćenje i obezbeđivanje funkcionisanja ustanova kulture čiji je osnivač Grad;
• utvrđivanje kulturnih programa odnosno delova programa ustanova kulture čiji je osnivač Grad koji će se finansirati sredstvima budžeta Grada;
• obezbeđivanje zaštite kulturnih dobara od značaja za Grad i od značaja za nacionalne manjine čiji pripadnici žive na teritoriji Grada;
• obezbeđivanje sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti    kulture od značaja za Grad i za nacionalne manjine čiji pripadnici žive na teritoriji Grada;
•  podsticanje razvoja kulturnog i umetničkog stvaralaštva na teritoriji Grada;
• izgradnju, rekonstrukciju i održavanje zgrada i objekata ustanova kulture čiji je osnivač Grad;
• obezbeđivanje sredstava za sufinansiranje izgradnje, održavanje i obnovu verskih objekata, kao i sredstva za sufinansiranje programa iz oblasti kulture crkava i verskih zajednica.
U Gradskoj upravi obavlјaju se i poslovi finansijske službe i poslovi kontrole u skladu sa propisima o budžetskom sistemu.
Gradska uprava donosi finansijski plan Gradske uprave i donosi odluke o pokretanju postupaka javnih nabavki za namene za koje su sredstva obezbeđena u budžetu, odnosno u finansijskom planu u skladu sa aktima Skupštine Grada i Gradskog veća.
U Gradskoj upravi obavlјaju se i drugi poslovi iz izvornog delokruga Gradske uprave, kao i određeni poslovi koje Republika, odnosno Pokrajina povere Gradu.

Na osnovu Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Grada Novog Sada („Službeni list Grada Novog Sada“, br. 28/10, 37/10, 44/11, 6/12, 25/12, 35/15 i 42/15 )  Gradska uprava za kulturu opredelјuje sredstva iz budžeta Grada raspisivanjem javnog konkursa iz oblasti kulture.  U skladu sa pomenutim pravilnikom putem Gradske uprave za kulturu opredelјuju se i sredstva za sufinasiranje projekata koja predstavlјaju značajna ostvarenja u oblasti književnog stvaralaštva i izdavaštva, sredstva za sufinansiranje izgradnje, održavanja i obnove verskih objekata, kao i način obezbeđivanja prostornih uslova za rad amatersko kulturno-umetničkih društava.

Shodno Zakonu o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, broj 83/14) i Pravilniku o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa  u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS", broj 126/14),  sufinansiraju se projekti sredstvima iz budžeta Grada Novog Sada raspisivanjem javnog konkursa u cilјu ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, i to:
- projekti proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja, koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju građana Novog Sada, zaštiti i razvoju lјudskih prava i demokratije, slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i mladih, razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva, razvoju obrazovanja, uklјučujući i medijsku pismenost, razvoju nauke, sporta i fizičke kulture, zaštiti životne sredine i zdravlјa lјudi, unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovolјavanju potreba građana Novog Sada za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije,
- projekti namenjene nacionalnim manjinama i etničkim zajednicama na teritoriji Grada Novog Sada u cilјu informisanja na sopstvenom jeziku i negovanja sopstvene kulture i identiteta, i koji podstiču stvaralaštvo u svim oblastima javnog života pripadnika nacionalnih manjina,
- projekti namenjene zaštiti interesa osoba sa invaliditetom radi nesmetanog korišćenja prava ovih lica u javnom informisanju, a posebno slobode mišlјenja i izražavanja i omogućavanja nesmetanog primanja informacija namenjenih javnosti u primerenom obliku i primenom odgovarajuće tehnologije, i
- projekti organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja.

Odlukom o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinosa za zdravstveno osiguranje za lice koje je steklo status lica koje samostalno obavlјa umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture ("Službeni list Grada Novog Sada", broj 3/12) utvrđeni su bliži uslovi i način sticanja prava na uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinosa za zdravstveno osiguranje za lice koje je steklo status lica koje samostalno obavlјa umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture, iz sredstava budžeta Grada Novog Sada.