ZAPISNIK O SPROVEDENOM POSTUPKU JAVNOG KONKURSA ZA DODELU SREDSTAVA – DOTACIJA IZ BUDžETA GRADA NOVOG SADA ZA REALIZACIJU PROGRAMA MANIFESTACIJA I DOGAĐAJA IZ OBLASTI PRIVREDE OD ZNAČAJA ZA GRAD NOVI SAD ZA 2017. GODINU